علل مهم حوادث در مخازن تحت فشار

بازدید: 2048

هرساله در سراسر جهان حوادثی ناشی از انفجار مخازن تحت فشار صورت می گیرد که منجر به آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی می گردد.
اگر بخواهیم علت های ریشه ای این وقایع را دسته بندی نماییم به عوامل کلی زیر میتوان اشاره نمود.

- نقص در طراحی سیستم
اشکالاتی که در طراحی مخزن ممکن است وجود داشته باشد .

- بهره برداری نادرست از شرایط کاری
استفاده از مخازن در شرایط کاری (فشار، دما و ...) خارج از حدود پیش بینی شده در طراحی، می تواند باعث بروز حوادث شود.

 hydrotest012

- خطاهای انسانی
باز و بسته کردن اشتباهی شیرها، نادیده گرفتن نشتهای جزئی، عدم شناخت خواص گاز ذخیره شده و عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی را میتوان از خطاهای تاثیر گذار  انسانی نام برد.

 

 

 

 

hydrotest013

 

- عمل نکردن یا مسدود شدن وسایل ایمنی مخازن تحت فشار
مانند صفحات پاره شونده(Rupture Discs)

 

- نداشتن برنامه بازرسی دوره ای مخازن
بسیاری از حوادث که در مخازن تحت فشار روی می دهند در صورت انجام بازرسی به موقع ، شناسایی نقاط ضعیف پدید آمده در مخزن و انجام تعمیرات لازم قابل پیشگیری است.