خدمات نمودارگیری از سیال حفاری

عملیات نمودارگیری از سیال حفاری شامل پایش عملیات حفاری از طریق نمودارگیری داده های مختلف عملیات حفاری توسط حسگرهای متنوع و بررسی کنده های حفاری و نمونه گیری از آنها می باشد.

مزایای خدمات نمودارگیری از سیال حفاری مپصاکیش عبارتند از:

  • حسگرها و سیستم تحلیل داده ها: ساخت فرانسه و اتحادیه اروپا
  • سیستم تجزیه و تحلیل گاز : ساخت آمریکا
  • نرم افزار های تجزیه و تحلیل متغیرهای حفاری: ساخت فرانسه
  • تیم مجرب ایرانی
  • کارگاه آموزشی و پشتیبانی در جزیره کیش با استفاده از شبیه سازی

 

نمونه گیری از گل حفاری

پروژه هایی که تاکنون در شرکت مپ